Privacyverklaring

Privacyverklaring BrandDeli

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonspersoonsgegevens door BrandDeli CV (“BrandDeli”). Als je deelneemt aan een door BrandDeli georganiseerde actie, je aanmeldt voor het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven, je solliciteert bij BrandDeli, een overeenkomst met BrandDeli hebt gesloten of BrandDeli anderszins de beschikking krijgt over jouw persoonspersoonsgegevens, worden je persoonsgegevens door BrandDeli verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is BrandDeli CV, Toetsenbordweg 26, 1033 MZ Amsterdam.

Persoonsgegevens die BrandDeli verwerkt
BrandDeli kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  De persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor deelname aan een actie of om een nieuwsbrief te ontvangen. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit je naam, e-mailadres, geslacht en/of geboortedatum;
  • Informatie uit sociale media die je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van BrandDeli. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit je user ID en/of gebruikersnaam, de informatie of content die de betreffende sociale mediadienst met ons mag delen (zoals je profielfoto, emailadres of vriendenlijsten) en alle informatie die je via de betreffende sociale mediadienst openbaar hebt gemaakt.

Doeleinden persoonsgegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen door BrandDeli voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • Om je te informeren over de uitslag van een actie waaraan je hebt deelgenomen;
  • Om te kijken of wij je in dienst nemen en/of de arbeidsovereenkomst op te stellen;
  • Om je de door jou gevraagde e-mailnieuwsbrief te sturen;
  • Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van BrandDeli;
  • Om je te vragen deel te nemen aan marktonderzoek;
  • Als je een betaalde dienst of product van BrandDeli hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om het inloggen via sociale mediadiensten van derde partijen mogelijk te maken; en/of
  • Om te voldoen aan de op BrandDeli van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Indien nodig zal BrandDeli je expliciete toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

Persoonsgegevensverstrekking aan derden
Je persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming alleen verstrekt aan derde partijen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, of aan partijen die BrandDeli ondersteunen in haar processen, of als BrandDeli daartoe door de rechter of een opsporingsinstantie wordt verplicht.

Websites van derden
De websites van BrandDeli kunnen links naar websites van derden bevatten. BrandDeli is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de verwerking van persoonspersoonsgegevens door deze derden. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende partij door te lezen.

Beveiliging persoonsgegevens BrandDeli draagt er zorg voor dat jouw persoonspersoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. BrandDeli heeft passende maatregelen getroffen om jouw persoonspersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BrandDeli is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onrechtmatig verkregen toegang tot haar systemen, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan BrandDeli, tenzij BrandDeli ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Duur opslag persoonsgegevens
BrandDeli zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Is bijvoorbeeld de overeenkomst of actie geëindigd, dan zullen de persoonsgegevens binnen korte termijn na het eindigen daarvan worden gewist. Ook na uitschrijven voor een nieuwsbrief zullen de persoonsgegevens binnen korte termijn na uitschrijving gewist.

Inzage, correctie en wissen persoonsgegevens, klachten
Je kunt te allen tijde en zonder kosten via een briefje naar onderstaand adres inzicht krijgen in de persoonsgegevens die BrandDeli van je verwerkt en deze persoonsgegevens desgewenst aanpassen of laten wissen. Daarnaast kun je je toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens intrekken of een eventuele klacht indienen

BrandDeli CV
T.a.v. Privacy Officer
Toetsenbordweg 26
1033 MZ Amsterdam

Je kunt ook een e-mail sturen naar privacy@branddeli.nl

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door BrandDeli bij de Autoriteit Persoonspersoonsgegevens, zie daarvoor hun website www.autoriteitpersoonspersoonsgegevens.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring
BrandDeli kan deze Privacyverklaring wijzigen. Aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden je aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2018

Download
Download hier de privacyverklaring.